Quizlet


אפליקציה המאפשרת לימוד ושינון מושגים, מילים חדשות ועוד...
הוסיפו לכל מושג הסבר ותוכלו לשחק במשחק התאמה אשר יבדוק
בכמה זמן ביצעתם את המשימה.
את המושגים ניתן גם להוסיף גם באתר http://quizlet.com
באתר תוכלו להוסיף גם תמונה לכל מושג.
באפליקציה יש 3 אפשרויות:
  • card - הצגת המושגים ברצף
  • Learn - לימוד המושגים
  • Match - התאמה בין מושגים
Comments