zondle


האפליקציה מאפשרת לשחק במשחקים שיצרתם באתר זונדל.
רעיון להפעלה - כדי לחזור על הנלמד לקראת מבחן, Cover art התלמידים יכינו משחקים באתר זונדל ולאחר מכן ישחקו באייפד במשחקים שהכינו.
zondle - screenshotComments