Edmodo

https://itunes.apple.com/us/app/edmodo/id378352300?mt=8   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo   https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/edmodo/9wzdncrdsmjn
אפליקציה הינה סביבת למידה שיתופית למורים ולתלמידים

מאפייני הסביבה:
דיונים בכיתה מאובטחים 
משימות הרשאות 
מעקב אחר התקדמות 
שיתוף קבצים והעלאה 

תכונות עיקריות: 
עדכון פעילות בכיתה 
גשש התקדמות סטודנטים 
ספריית משאבים חינוכית 
זמינה להורים.
רשימת חברי הקבוצה 
בחירת תלמיד


מהי הסביבה



מדריך לסביבה