הגיל הרך

  מיומנויות חשיבה   
https://sites.google.com/a/tikshuv4sn.org.il/tablet/2/1-4 
  https://sites.google.com/a/tikshuv4sn.org.il/tablet/6/1/3-1