team selector

https://itunes.apple.com/us/app/random-team-selector/id647485913?mt=8

בורר אקראי  של צוותי עבודה. מחלק את הכיתה למספר קבוצות לפעילות בכיתה. 
תהליך:
הזן את השמות התלמידים.
בחר כמה צוותים שאתה רוצה לחלק
בחר באחת מהנושאים הזמינים.
השמות של התלמידים יוצגו באופן אקראי ובאופן אוטומטי שהוקצו לקבוצה.
מספר בלתי מוגבל של קבוצות ברמה של עד 32 סטודנטים "פעילים" בכל קבוצה.
שמות התלמידים יכולים להיות פעילים ולא פעילים.