remind

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remind101
https://itunes.apple.com/us/app/remind-safe-classroom-communication/id522826277?mt=8

האפליקציה מציעה למורים דרך חופשית, בטוחה ופשוטה לשלוח הודעות טקסט לתלמידים והורים. מורים, או מנהלי מערכת יכולים לשלוח תזכורות, מטלות, שיעורי בית, הערכות, או הודעות מוטיבציה ישירות לתלמידים והורים.

המסרים בטוחים כי מספרי טלפון נשמרים פרטיים.

מדריך

אתר האפליקציה