layar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar
https://itunes.apple.com/us/app/layar-augmented-reality/id334404207?mt=8

אפליקציה ליצירת מציאות רבודה.

ניתן ליצור באמצעותה שכבות מידע על גבי תמונות: טקסט, קישורים לאתרים, קבצי קול, סרטונים.ניתן להכין דף עבודה רגיל להעלותו לאתר התוכנה ולשלב בו קישורים שונים. התלמיד משתמש בטטבלט בו מותקנת האפליקציה, סורק את דף העבודה והקישורים נגלים לעיניו. השימוש באפליקציה מאפשר למידה חווייתית בכל מקום.