Edmodo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo
https://itunes.apple.com/us/app/edmodo/id378352300?mt=8

אפליקציה הינה סביבת למידה שיתופית למורים ולתלמידים

מאפייני הסביבה:

דיונים בכיתה מאובטחים

משימות הרשאות

מעקב אחר התקדמות

שיתוף קבצים והעלאה

תכונות עיקריות:

עדכון פעילות בכיתה

גשש התקדמות סטודנטים

ספריית משאבים חינוכית

זמינה להורים.

רשימת חברי הקבוצה

בחירת תלמיד

אתר האפליקציה