Nearpod

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panareadigital.Nearpod
https://itunes.apple.com/us/app/nearpod/id523540409?mt=8

האפליקציה מאפשרת לשתף תכנים ולתת משימות לתלמידים בכל אמצעי קצה:

מחשב, סמארטפון, טאבלט.התלמידים מתחברים למצגת המורה על ידי קוד שהמורה מפיק וצופים במצגת המורה על אמצעי הקצה שלהם. המורה שולט במצגת ומפעיל את התלמידים בפעילויות שהכין.

ניתן לאפשר לתלמידים לצפות המצגת באופן עצמאי בזמנם החופשי.