Sky Map

הורדה

האפליקציה מאפשרת ללמוד על מפת הכוכבים. ניתן לכוון

את הטלפון לכיוון המפה לקבל מידע עדכני על הכוכבים באותו זמן. ניתן גם לבחור זמנים אחרים ולראות איך תראה מפת הכוכבים בזמן אחר.

רעיונות להפעלה

בקשו מהתלמידים להוריד את האפליקציה לסמארטפון. בזמן החשכה עליהם יהיה לצפות בשמיים, למצוא את אחד הכוכבים שלמדו עליהם בכיתה, לצלם את המסך בסמארטפון ולהוסיף את התמונה למצגת שיתופית של הכיתה ולהוסיף מידע על הכוכב שראו.